Na Facebooku nás kontaktoval pan Dědič a požádal nás o odpovědi na otázky, které měl velmi precizně připravené. Tuto snahu velmi oceňujeme a proto jsme se rozhodli odpovědi i otázky zveřejnit i přímo u nás na webu. 

 • proč se zastavily přípravy dopravního terminálu na místě bývalé tržnice a jaká je případně nová podoba terminálu?
  • Protože současná koalice si netroufla pokračovat, když to vypadalo, že termíny, aby se stihly dotace, jsou hodně na knop. To je jejich oficiální zdůvodnění. 
 • z jakých zdrojů máte v plánu financovat všechny uvedené projekty (zvyšování počtu parkovacích míst, revitalizace sídlišť, volnočasových zón, apod.)?
  •  Lesoparku Kokonín. Předpokládáme, že tak půjde realizovat i část revitalizací sídlišť. Dál je potřeba hledat úspory, investovat do úprav, které sníží provozní náklady – zateplování, řízené větrání, SMART systémy vytápění a svícení a podobně. Ty se vyplatí i na úvěr. A příjmy města chceme zvýšit zavedením příspěvků developerů na infrastrukturu. Tak jako řada měst od Prahy po Liberec. To znamená, že když soukromý investor někde staví pro zisk nové bydlení a vyvolá potřebu investovat do inženýrských sítí, komunikací či třeba nové školky, dá na to městu peníze, aby se nedělo jako dosud, že to město zaplatí z daní nás všech.
 • s kým (s jakou další stranou) byste po volbách případně chtěli a nechtěli spolupracovat v případě nutnosti složení koalice?
  • Programově nejblíže máme k Pirátům. Relativně blízko také k SLK. Ale i s dalšími stranami můžeme spolupracovat, vyžádá-li si to situace a dokážeme-li uzavřít dostatečně konkrétní dohodu. Nebudeme spolupracovat s nedemokratickými stranami. To znamená SPD, KSČM, ANO a PRO. Kromě toho, že jejich vedení vyzývají k nenávisti a šíří nepravdy, si navíc na základě dosavadní zkušenosti nedovedeme představit funkční spolupráci s jejich jabloneckými kandidáty. 
 • jak chcete zlepšit komunikaci/plánování uzavírek ve městě? Předpokládám totiž, že uzavírky nejsou zjednodušeně špatně naplánované, ale situace je komplikovanější (možné čerpání dotací, příprava projektů, případné odsouvání staveb, apod.). A jaké další důležité dopravní projekty (např. rekonstrukce) byste chtěli realizovat v následujícím volebním období?
 • jaký máte postoj k diskutovanému obchvatu města poblíž volnočasového areálu Srnčí důl a proč zrovna tento (prosím o argumenty k vašemu postoji)?
  • Jsme proti a preferujeme variantu západního obchvatu, která se Srnčímu dolu vyhne. V současné době je v běhu změna územního plánu, která mění trasu ze Srnčího dolu dále od města. Obchvat v této trase sice již neničí Srnčí důl, ale považujeme ho za neekonomický a neefektivní vzhledem k tomu, že k němu chybí druhá část — jižní obchvat, která je ale plná tunelů a estakád a samo ŘSD přiznává, že vzhledem k předpokládanému vytížení je to nereálná stavba. Proto bychom preferovali buď řešení napojující trasu příměji na Prahu anebo ještě lépe takový rozvoj města, aby lidé rádi využívali MHD, cyklistiku a pěší dopravu a individuální automobilová doprava nenarůstala a obchvaty nebyly potřeba. Dlouhodobě se v této věci angažuje náš kandidát Jan Macek. 
 • jak konkrétně chcete zlepšit bezpečnost ve městě a z jakých zdrojů chcete tyto změny financovat?
 • jak chcete zlepšovat komunikaci obyvatel s magistrátem (digitální nástroje a v jaké podobě? Jaké nástroje vůbec může město konkrétně v Jablonci nad Nisou využít? Myslím tím, zda není jejich podoba nějak určena např. “obecnou” legislativou?
  • Náš kandidát Petr Klápště je na participaci občanů odborník a pomáhá s participací i jiným městům. Popsat vše dostatečně přesahuje možnosti krátké odpovědi. V zásadě lze říct, že chceme zapojit veřejnost do vzniku všech zadání projektů a to přednostně formou plánovacích setkání, která jsou stále pro diskuzi efektivnější než on-line nástroje. Co se týče přímo komunikace s magistrátem a využití on-line nástrojů — minulé volební období jsme zprovoznili Lepší Jablonec a rozklikávací rozpočet. Cílem je minimalizovat počet věcí s kterými lidi musí na radnici. Dále například zavedení digitální mapy uzavírek pro synchronizaci více subjektů, digitální mapy informující o připravovaných projektech dopředu. 
 • jaký je aktuální stav architektonické soutěže zázemí kolem přehrady? Proč se minulá architektonická soutěž zrušila?
  • Původní, otevřená, obsahující sluneční lázně, kterou jsme vyhlásili byla zrušena. Proč byla zrušena se musíte zeptat ODS/ANO/SLK, kteří ji zrušili , aby ji ve velmi podobném formátu znovu vyhlásili o rok později bez Slunečních lázní. Takže být to na nás, tak už se dnes staví. 
 • jak případně chcete budovat cyklostezky ve městě (na jakých trasách, kdy, apod.)?
  • To nejde snadno popsat. Potřebujeme aktualizovat generel cyklodopravy, který byl v roce 2010 rozpracovaný a nikdy neschválený a tam vyřešit návaznosti.
 • jaké konkrétní máte plány v rozšiřování zeleně ve městě, pokud vůbec nějaké máte v plánu?
  • Máme v plánu rozšiřování zeleně, vyjde z vazby na řešení práce s dešťovou vodou. Ta byla dosud buď sváděna do jednotné kanalizace nebo do nově budované dešťové. My ji chceme využívat pro stromy a vegetaci vůbec. Jinak nemá šanci vegetace v době klimatické změny ve městě prosperovat. Ale protože využití dešťové vody je v Jablonci dlouhodobě podceňováno, tak na to nejsou žádné projekty a plány. Ty je potřeba zpracovat zároveň s řešením zeleně.
 • kolik má v současnosti Jablonec městských bytů a jak chcete jejich počet snižovat/navyšovat? A kolik městských bytů není v současné době využito?
  • Městský bytový fond v současnosti čítá bezmála 800 bytů. V roce 2019, kdy jsme započali revitalizaci bytového fondu, bylo 10 % bytů prázdných, z toho některé od roku 2009 s odpojenými plynoměry a elektroměry. Postupnou rekonstrukcí se v roce 2019 opravilo 24 bytů, v roce 2020 necelých 20. V současnosti je stále kolem 50 bytů neopravených a prázdných. Zbylé opravené se z menší části pronajaly, ovšem pouze jako sociální byty. Ucelenější bytová politika a zásady pro obsazování nových či zrekonstruovaných bytů stále čekají na zpracování a to je naše priorita.
 • máte nějaké plány se Sokolovnou (např. rekonstrukce)?
  • Plány má Sokol, my jsme v pracovní skupině podpořili jejich zařazení do projektů které budou podporovány z evropských dotací IPRÚ a jsme připraveni zároveň s rekonstrukcí Sokolovny zrekonstruovat ulici před ní.
 • jaké (pokud nějaké) konkrétní máte plány s prvky “smart city” v Jablonci?
  • Neplánujeme wifi lavičky, ale budeme podporovat chytrá řešení pro úsporu energie — regulovatelné pouliční osvětlení, řízené stínění a větrání v městských budovách ve spojení s obnovitelnými zdroji energie. Dále monitoring parkovacích stání a navádění řidičů k volným. A především integrovaná data napříč odbory magistrátu, aby mohla fungovat spolupráce a koordinace.
 • jaké jsou aktuálně v plánu projekty např. nových bytových domů a v jakých lokalitách?
  • Město žádné plány nemá, my bychom rádi využili proluky v centru. Jako první na 5. květnu — v dolních podlažích parkovací dům, který v té oblasti chybí, a ve vyšších městské byty.
 • vybudováním retenční nádrže pod Anenským náměstím se vyřešila situace s pravidelným zatopením kruhového objezdu U Zeleného stromu, tzn. k zatopení už by nemělo docházet? Pokud není situace takto vyřešena, jaké je tedy řešení této situace?
  • Nevyřešila. Musí se řešit dešťová kanalizace a retence a částečné využití dešťové vody i na druhém břehu Nisy.
 • jaké máte řešení pro téměř bortící se opěrnou zeď v ulici Smetanova?
  • Musí se znova vybudovat. Jinak to nejde.
 • byly budovy Slunečních lázní pojištěné pro případ požáru? Pokud ano, jaká bude výše plnění od pojišťovny a jaká byla příčina požáru?
  • Ano, byly, výši nevíme.
 • jaká je aktuální situace s budovami 1) bývalé porodnice (majitel je očividně Jablotron-jsou vám známy možné plány na rekonstrukci nebo využití?) a 2) objektu v ulici Petra Bezruče čp. 43 (majitel je očividně město Jablonec-jaké jsou možné plány na využití?)
  • 1) nemůžeme se vyjadřovat k plánům soukromé firmy, které neznáme.
  • 2) minulá vedení žádné plány nepřipravila. My zvažujeme přestavby na bydlení. To je poměrně nákladné vzhledem k dispozici, ale pokud by bylo realizováno s větší přístavnou nebo dalším objektem na pozemku, už by mohl být záměr ekonomicky rentabilní.
 • jaká je aktuální situace ohledně veřejně známé “kauzy” firmy Grepa pana Kroupy?
  • Firma Grepa nedodává podklady pro věcná břemena, neplní zákonnou povinnost dodávat informace o vedení pro územně analytické podklady, dosud neumožnila nikomu zkontrolovat, jak funguje ve skutečnosti propojení kamerového systému. Jinými slovy, od roku 2019 nulový pokrok.
 • jak máte v plánu případně přepracovat systém platby za odpady (pokud vůbec nějak?)?
 • máte nějaké plány na využití objektu bývalých městských lázní?
  • Chceme pokračovat v diskusích a přípravě stavebního programu, které začaly v roce 2019 před naším odvoláním. Chceme lázně byť jen provizorně otevřít veřejnosti. Odmítáme, aby byly nevyužívané a čekalo se až spadnou. Výhledově preferujeme kombinaci podnikatelského a kulturního využití.
 • v jakých lokalitách a jak konkrétně chcete navyšovat počty parkovacích míst (zejména na sídlištích)?
  • Chceme v centru optimalizovat parkování odstupňovanou cenou (krátké vs. dlouhé). U nového terminálu počítáme se stavbou parkovacího domu na ul. 5. Května (viz výše, chceme na něj navázat byty). Na všech sídlištích počítáme v rámci revitalizace s mírným rozšiřováním počtu míst, ale spíš chytrou úpravou, než obřím parkovištěm. 
 • je v plánu nějak systematicky řešit osvětlení ve městě (v návaznosti na, v poslední době diskutované, parametry světel v noci (teplota chromatičnosti a další parametry související s cirkadiánním rytmem lidí a živočichů), nebo se tento aspekt vůbec nezohledňuje?
  • Neuvedené parametry nových světel jsme rozporovali na posledním zastupitelstvu. Byli jsme odkázáni na standardy (https://www.mestojablonec.cz/filemanager/files/30772.pdf) které jsme prostudovali, a považujeme je za rozumné. Ve velké většině míst chromatická teplota 2700K-3000K. Někde standardy připouští až 4000K — např. “křižovatkové prostory komunikací I. tříd ve vlastnictví ŘSD, II. a III. tříd ve vlastnictví libereckého kraje, včetně sledovaných místních komunikací 1 tříd se silničním zatřídění (a), včetně chodníků a přechodů pro chodce“, takže budeme chtít standardy ještě změnit. 
 • máte v plánu se nějak věnovat fenoménu tzv. “vizuálního smogu” (reklamy přes celé budovy, apod.)? Pokud ano, jak?
  • Ano, motivačním způsobem — kdo dodrží pravidla, bude mít úlevy na platbách za zábory veřejných prostranství a případně další benefity. 
 • bylo by možné na ulici Palackého od Horního náměstí např. po úroveň nově zrekonstruované křižovatky u pivovaru Volt vysázet nové stromy?
  • Tady je bohužel pozdě. V roce 2019 jsme upravili plán rekonstrukce tak, aby se tam stromy objevily. Bohužel ODS/ANO/SLK nakonec projekt postavili podle původního plánu bez stromů, jen z asfaltu. A teď je to pod udržitelností dotace.
 • jste spokojeni se současnou verzí rozklikávacího rozpočtu města? Pokud ne, jak by se měla změnit?
  • Ano, po technické stránce. Počítáme, že ji budeme upravovat, pokud od obyvatel přijdou požadavky na úpravu. Chceme ale doplňovat starší data a do budoucna vázat rozpočet k mapové evidenci připravovaných a realizovaných projektů.
 • jaké jsou v plánu (a kdy přibližně-předpokládám, že v těchto bodech probíhá komunikace s krajem) opravy krajských silnic na území města v budoucích 4 letech?
  • Komunikace v nějaké míře probíhá, ale my se o ní dozvídáme spíše náhodou. Takže přehled podat nedokážeme.