titul program

Podrobný volební program pro komunální volby 2018 si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.

Programové návrhy na zlepšení pro jednotlivé čtvrti si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.

Povolební strategii si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.

 

Pilíře programu

Pilíře programu představují hlavní principy, kterými se chceme při práci v samosprávě řídit. Shrnuje je jednoduše jablečná grafika:

Pilíře programu

Dáme slovo městským čtvrtím, občanům i podnikatelům.

Aby radnice mohla dobře sloužit svým občanům, potřebují radní, zastupitelé i úředníci perfektně znát jejich potřeby. Proto budeme zapojovat občany i podnikatele již do tvorby zadání projektů, které se jich týkají. A samozřejmě i dále do poskytování zpětné vazby k navrhovaným řešením. To není útěk před odpovědností, ale cesta, jak včas získávat podklady pro rozhodování, co občané opravdu potřebují a chtějí. Jak toho dosáhneme?

 • Podpoříme vznik osadních výborů — tedy poradních skupin z každé čtvrti, které zastupitelům pomáhají s rozhodováním o místních záležitostech.
 • Zavedeme participativní rozpočet. Pro jednotlivé čtvrti vyčleníme podle počtu obyvatel pevně dané částky tvořící část celkového rozpočtu města a dáme občanům pravomoc navrhovat a rozhodovat, jaké projekty bude město v jejich čtvrti realizovat.
 • Zapojíme občany i místní podnikatele již do přípravy zadání projektů na revitalizaci sídlišť a veřejných prostranství (parků, náměstí, plácků, hřišť) i do přípravy zadání pro dokumenty územního plánování. Architekti, projektanti a další odborníci totiž mohou dobře zapracovat požadavky občanů do návrhu řešení pouze pokud je mají před začátkem své práce.

Transparentnost je základ, na kterém budeme stavět

Transparentnost je základ, na kterém budeme stavět. Nutnou podmínkou pro zapojení občanů do rozhodování je jejich informovanost. Proto budeme zveřejňovat maximum informací, abychom zvýšili kvalitu rozhodování. Dostatek relevantních, snadno dostupných a včas poskytnutých informací je zároveň předpoklad pro kvalitní veřejnou kontrolu. Tajnosti při správě města nechceme, takže budeme-li po volbách ve vedení města, prosadíme následující:

 • Začátek jednání zastupitelstva posuneme na odpolední hodiny, aby si pracující občané na jeho návštěvu nemuseli brát dovolenou,
 • podklady pro jednání zastupitelstva a jeho výborů budeme zveřejňovat na webu města, a to v dostatečném předstihu, aby si je mohla široká veřejnost nastudovat,
 • výbory zastupitelstva zpřístupníme veřejnosti,
 • budeme zveřejňovat zadání vznikajících projektů i informace o hotových návrzích,
 • budeme se automaticky řídit informačním zákonem, zákonem o registru smluv a judikaturou v oblasti poskytování informací.

Dáme prostor odborníkům.

Dáme prostor odborníkům. Na úřad, do městských firem a na koncepční práce vybereme odborníky. Těm novým i těm, co už máme, vytvoříme dobré podmínky, aby mohli odvádět kvalitní práci. Co pro to potřebujeme?

 • Pro kvalitu odvedené koncepční práce, kterou město zadává externě, je klíčové vybrat kvalitní odborníky — projektanty, architekty, analytiky, právníky. Proto chceme důsledně ve výběrových řízeních zohledňovat vždy několik kvalitativních kritérií, nejen nízkou cenu. Levně pořízený projekt totiž nezřídka ušetří statisíce, aby pak vyplýtval miliony při realizaci.
 • Množství odborné práce dělají zaměstnanci samosprávy a městských společností. Nové zaměstnance úřadu i městských firem chceme důsledně vybírat podle schopností. A za dobrý výkon je budeme odměňovat, nikoli přetěžovat.
 • Tam, kde to úřad potřebuje, ho personálně posílíme. Důležité je to např. v oblasti plánování a přípravy investic. Zavedeme také pozici městského architekta, který bude jako odborník radit politikům i investorům. Obojí potřebujeme například proto, abychom měli dostatečnou kapacitu na přípravu revitalizace sídlišť.

Postavíme rozvoj na silných stránkách.

Výjimečné kvality jde dosáhnout jen rozvíjením silných stránek města, které nám přinesla příroda a naši předci i současníci. Naším cílem je v mnohém výjimečné město, nikoli ve všem průměrné, a proto nestačí řešit jen problémy. Z problémů se chceme soustředit spíše na ty zásadní a zároveň chránit a posilovat to, čím je Jablonec jedinečný, a to:

 • atraktivní přírodní prostředí pro sport, odpočinek a rekreaci,
 • přehrada jako jedinečná dominanta města
 • plynulé napojení města na okolní přírodu,
 • silné inovativní firmy,
 • historie sklářství a bižuterie.

Silné stránky budeme rozvíjet a propagovat. A ty, které jsou rozvojem ohrožené budeme chránit. Příkladem jsou rekreační možnosti na okraji města ohrožené dopravními stavbami či živelnou zástavbou. Peníze chceme efektivně využívat nikoli na realizaci nových megalomanských projektů, ale hlavně na podporu osvědčeného a fungujícího.

Podrobný program

Podrobný program plánujeme dopracovat společně se všemi kandidáty a příznivci a postupně ho zde budeme po kapitolách zveřejňovat. Pokud máte nápad na konkrétní bod do programu, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.