Dnes proběhlo podepsání koališní smlouvy včetně programového prohlášení a poté i ustavující zastupitelstvo.

 

Rada města bude v následujícím období pracovat ve složení:

Občanská demokratická strana:

  • Ing. Miloš Vele - primátor
  • Ing. Petr Roubíček — náměstek primátora pro správu majetku města
  • Ing. Petr Beitl

Piráti a nezávislí:

  • MgA. Jakub Chuchlík — náměstek  pro rozvoj města a digitalizaci
  • Mgr. Jaroslav Šída

Společně pro Jablonec:

  • RNDr. Lenka Opočenská — náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii
  • Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. — určený zastupitel pro územní plánování

Starostové pro Liberecký kraj:

  • Ing. Jana Hamplová — náměstkyně primátora pro oblast humanitní
  • Ing. arch. Jitka Skalická

 

Programové prohlášení koalice na období 2022-2026

Za Občanskou demokratickou stranu, Piráty a nezávislé, Společně pro Jablonec a Starosty pro Liberecký kraj nacházíme v našich volebních programech a prioritách shodu pro spolupráci. Ta bude postavena na rozpočtové odpovědnosti, energetických úsporách, digitalizaci, zefektivnění fungování městských společností a magistrátu směrem dovnitř i k občanům a dalších společných programových průnicích, které formulujeme v tomto programovém prohlášení:

 

DIGITALIZACE A SMART CITY

a) Zavedení elektronického rozhraní komunikace občana s úřadem

Zjednodušíme a zrychlíme komunikaci s magistrátem.

b) Vytvoření jednotného datového systému magistrátu a městských organizací

Sdílení a vzájemné propojování číselných a prostorových dat umožní analýzy a predikce napříč obory fungování magistrátu. Zavedení systému jednotné archivace i veřejné prezentace městských koncepcí, záměrů a projektů.

c) Zavádění prvků smart city

Pomocí efektivnější práce s daty uspoříme na správě města a zpřístupníme občanům aktuální praktické informace v reálném čase.

 

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

a) Příprava kvalitních a realistických koncepčních dokumentů

Zpřesníme a zúžíme strategický plán tak, aby byl realizovatelný. Budeme koordinovat jednotlivé rezortní koncepční dokumenty, aby byly navzájem provázané, založené na datech a analýzách a byly důkladně projednané.

b) Monitoring naplňování koncepčních dokumentů

Budeme využívat mezioborové projektové řízení a systematicky vyhodnocovat naplňování koncepčních dokumentů.

c) Analyzování a modelování důsledků rozvoje na podkladě prostorových dat

Jakákoliv prostorová data magistrátu i městských organizací bude možné vzájemně porovnávat a kombinovat, propojovat s ekonomickými a analyzovat. Na magistrátu budou specialisté, kteří budou analýzy provádět a pomáhat s nimi jednotlivým odborům. Umožníme predikce důsledků investic (nákladů na provoz a údržbu) a modelování důsledků rozvoje města.

d) Využívání inovací a spolupráce s vědou a výzkumem

Budeme hledat možnosti spolupráce na inovacích a výzkumu s univerzitami a inovativními firmami a získávat tímto způsobem i finanční prostředky na inovace provozu magistrátu.

e) Rozvíjení Místní agendy 21 a principů udržitelného rozvoje

Budeme řídit město na principech ekonomické, sociální i ekologické udržitelnosti a budeme rozvíjet zapojení města do Místní agendy 21 jako nástroje řízení udržitelného rozvoje.

 

CENTRUM

a) Komplexní přístup k centru města

Zpracujeme meziresortní jednoduchou koncepci centra, která bude dohromady řešit zajištění bezpečnosti a pořádku, úpravy veřejných prostranství, podporu podnikání, bydlení rodin, kultury, sportu, komunitního života a další související problematiky potřebné pro živější a bezpečnější centrum.

 

BYDLENÍ

a) Vytvoření koncepce bytové politiky

Zpracujeme koncepci bydlení, strategii rozvoje a správy městského bytového fondu, která bude postihovat všechny různé potřeby bydlení, například bydlení jako pracovního benefitu pro zaměstnance veřejného sektoru, ovlivňování trhu s bydlením směrem k větší dostupnosti bydlení pro mladé a rodiny a potřeby sociálního bydlení včetně dostatečné nabídky bezbariérového.

b) Rozšíření bytového fondu

Na podkladu koncepce bytové politiky budeme pokračovat v opravách, rozšiřování a zkvalitňování městského bytového fondu.

 

HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA

a) Vytvoření pravidel pro developery a aktualizace zásad prodeje pozemků

Pro přehledné, transparentní a shodné podmínky připravíme pravidla pro developery a zaktualizujeme zásady prodeje pozemků.

b) Vytvoření plánu pro nevyužívané a nevyhovující objekty v majetku města

Historicky významné objekty nemohou zůstávat dlouhodobě prázdné, bez stanovení plánu jejich budoucího využití. Dokončíme projekt a z prostředků ITI zahájíme rekonstrukci Kantorovy vily, připravíme projekt rekonstrukce objektu staré radnice a záměr pro budovu bývalých městských lázní.

 

ENERGETIKA

a) Realizace energetických úspor

Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti městských budov a systematicky pracovat na jejich energetickém managementu. Zpracujeme koncepci energetických úspor kalkulující možné úspory jednotlivých objektů ve vlastnictví města a městských společností.

b) Budování alternativních zdrojů energie

Budeme budovat alternativní zdroje energie na základě energetické koncepce města.

c) Podpora komunitní energetiky

V návaznosti na připravovanou legislativu budeme spolupracovat s majiteli bytových domů a firmami při instalaci obnovitelných zdrojů a distribuci přebytků vyrobené energie.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

a) Posílení péče o životní prostředí a klima v rámci města

Posílíme správu městské zeleně formou samostatného odboru. Zpracujeme strategii přizpůsobení města na dopady změny klimatu a budeme usilovat o dotace na realizaci těchto opatření.

b) Vytvoření systému zelené infrastruktury

Připravíme analytickou studii odtokových poměrů a navazující územní studii zelené infrastruktury     - koncepční dokument, podle kterého budou postupně realizovány prvky pro efektivní hospodaření s vodou a zelení včetně podpory biodiverzity v městském prostředí. Dokument bude zároveň základním podkladem pro získání dotací.

c) Vytvoření systému pro náhradní výsadby

Při kácení na území města není často z prostorových důvodů realizována dostatečná náhradní výsadba, připravíme systémové řešení.

d) Redukce odpadu i jeho využití a cesta k cirkulární ekonomice

Upravíme odpadovou vyhlášku tak, aby motivovala k redukci odpadu a prověříme možnosti jeho dalšího využití. Nastartujeme roli úřadu v podpoře znovuvyužití výrobků a materiálů a obecně cirkulární ekonomiky, která minimalizuje odpad.

 

DOPRAVA

a) Příprava terminálu, parkovacího domu a spolupráce na prodloužení tramvajové trati Budeme pokračovat v dlouhodobém záměru integrace veřejné osobní dopravy.

b) Vytvoření generelu bezmotorové dopravy, studie plošného zklidnění a hierarchizace veřejného prostranství

Zpracujeme koncepční dokument pro systematickou práci s bezpečným pohybem cyklistů a pěších městem.

c) Příprava vlastní dopravní společnosti pro zajištění MHD

Po zkušenostech ze spolupráce s externími dopravci a v souvislosti s legislativními požadavky na zavádění bezemisní dopravy, důsledně prověříme záměr vlastní dopravní společnosti.

d) Prověření integrace sdílených kol a koloběžek do systému MHD

Prověříme provozní, finanční i technické aspekty integraci dalších typů dopravy do systému MHD.

 

ARCHITEKTURA A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

a) Posílení péče o komplexní kvalitu vystavěného prostředí

Posílíme péči o podobu a dlouhodobou hodnotu městských objektů i veřejných prostranství formou založení odboru Kanceláře architektury města.

b) Zpracování koncepčních dokumentů pro urbanistické celky, zejména sídliště

Pro ucelené urbanistické celky, jako jsou např. sídliště, zpracujeme koncepční dokumenty revitalizace, aby se předešlo nepromyšleným ad hoc zásahům.   

c) Vytvoření standardů pro městské povrchy, mobiliář a vegetaci

Pro udržení žádoucí kvality a podoby veřejných prostranství v rámci přípravy městských projektů i při drobných opravách, vytvoříme koncepční dokument, který bude řešit vizuální i technické standardy uspořádání prostranství, použitých materiálů, řešení, mobiliáře, výsadby stromů, zasakování dešťové vody apod.

d) Příprava a realizace parkových cest městem

Budeme připravovat a realizovat propojování prostorů pro bezmotorovou dopravu i každodenní rekreaci.

e) Zlepšení zázemí v okolí přehrady

Budeme pokračovat v projektu nového hygienického a gastronomického zázemí v okolí přehrady. Vyřešíme lokalitu Slunečních lázní.

 

BEZPEČNOST

a) Vyřešení přenosové sítě městského kamerového dohlížecího systému

Na zajištění provozu MKDS od 1. ledna 2024 připravíme bezpečné a legální řešení plně pod kontrolou města.

b) Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele městské policie

Obsazení takto zásadní pozice by mělo projít otevřeným výběrovým řízením jak kvůli získání nejlepšího kandidáta, tak kvůli legitimitě jeho pozice.

 

PARTICIPACE VEŘEJNOSTI

a) Včasné zapojování občanů, podnikatelů a spolků

Budeme zapojovat občany i podnikatele již do tvorby zadání projektů, které se jich týkají. Podněty od nich budeme systematicky zpracovávat a předávat mezi různými pracovišti magistrátu. Do rozhodování, které se jich týká, zapojíme i žáky a studenty jabloneckých škol.

b) Rozvíjení participativního rozpočtování

Pro jednotlivé čtvrti vyčleníme pevně dané částky z rozpočtu města. Dáme občanům pravomoc navrhovat a rozhodovat, jaké projekty bude město v jejich čtvrti realizovat.

c) Adoptování zeleně

V souladu se zahraničními trendy umožníme jednotlivcům, firmám či institucím přispívat na péči a vylepšení konkrétního místa, které je jim blízké ať už finančně, nebo vlastní péčí.

 

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ

a) Větší využití sociálních sítí a dalších on-line prostředků

Všechny relevantní informace budeme sdílet různými kanály, prostřednictvím několika sociálních sítí a prostřednictvím mobilní aplikace a veřejných kalendářů.

b) Přehlednější informování občanů o novinkách a akcích

Informace o novinkách a akcích budou strukturována tak, aby každý mohl vyhledávat podle svých zájmů i času.

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

a) Přesnější stanovení struktury a charakteru zástavby

Připravíme novou územní studii struktury území, která popíše, jak má nová zástavba i rekonstrukce vypadat, aby zapadly do území. To nabídne jistotu jak pro investory, tak občany z okolních lokalit.

b) Vyhodnocování rozvoje města podle dat

Zmapujeme deficity veřejné infrastruktury území (komunikace, školy, školky apod.), přírodní a kulturní kvality území, dopady struktury zástavby na ekonomiku údržby, problémy a hodnoty v území dle občanů. Tato data budeme pravidelně aktualizovat a na jejich základě budeme rozhodovat o prioritách rozvoje i požadavcích na developery.

c) Včasné zpracování regulačních plánů a územních studií

Zpracujeme regulační plány a územní studie, které zkoordinují novou zástavbu v potřebných lhůtách.

d) Řešení západního obchvatu mimo Srnčí důl

Dotáhneme změnu územního plánu, která přesouvá obchvat od Srnčího dolu. Pokusíme se dojednat úpravu řešení, které bude lépe reagovat na přirozené směry dopravy a méně narušovat přírodu.

 

CESTOVNÍ RUCH

a) Zavedení mezioborové spolupráce v rámci regionu

Propojíme jednotlivá odvětví nutná pro rozvoj cestovního ruchu — podnikatele v cestovním ruchu, Okresní hospodářskou komoru, instituce typu místních odborných středních škol, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a další.

Lépe využijeme členství města v krajském sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje a budeme spolupracovat i s dalšími platformami. Budeme pracovat i na možnostech přeshraniční spolupráce a financování. 

b) Zajištění koncepčního přístupu k managementu cestovního ruchu

Zajistíme, aby se cestovní ruch stal nedílnou součástí agendy města a jeho organizací. Zřídíme funkci manažera cestovního ruchu a poradní orgány pro smysluplný rozvoj cestovního ruchu.

c) Vytvoření strategie cestovního ruchu

Vytvoříme strategii cestovního ruchu postavenou na cílových skupinách a jejich potřebách. Určíme priority pro krátkodobý a střednědobý horizont.

 

ŠKOLSTVÍ

a) Pokračování modernizace a oprav základních a mateřských škol

Budeme pokračovat v modernizaci a opravách základních a mateřských škol, jejich zázemí, hřišť, sportovních ploch včetně zahrad s důrazem na financování ze zdrojů ITI.

b) Vytvoření plánu rozvoje mimoškolních vzdělávacích institucí

Připravíme plán pro Dům dětí a mládeže Vikýř, ZUŠ i Městskou knihovnu. Rozhodneme o lokalizaci a na základě posouzení investičních a provozních nákladů i synergických efektů připravíme projekt či projekty jejich rozvoje.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

a) Zachování nemocnice pod kontrolou města

Nemocnice nadále zůstane pod kontrolou města, nedojde k žádné redukci péče, ani k privatizaci soukromému vlastníkovi.

 

SOCIÁLNÍ OBLAST

a) Podpora poskytovatelů sociálních a navazujících služeb

Podpoříme systém komunitního plánování sociálních a navazujících služeb. Budeme optimalizovat síť poskytovatelů tak, aby odpovídala skutečným potřebám v lokalitě. Zachováme víceleté financování sociálních a navazujících služeb na území města tak, aby byla zaručena jejich dostupnost pro potřebné občany.

b) Podpora prorodinné politiky

Podpoříme činnost mateřských a komunitních center, dětských skupin, příměstských táborů a dalších aktivit pro rodiny.

c) Podpora vzdělávacích a volnočasových aktivit

Nadále podpoříme vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním.

 

KULTURA

a) Vytvoření strategie kultury

Zpracujeme Strategii kultury a památkové péče na roky 2024-2027.

b) Podpora kulturních subjektů a kulturního života ve městě

Podpoříme kulturní subjekty na území města tak, aby byly kulturní aktivity dostupné pro většinu rodin.

 

SPORT

a) Podpora organizovaného sportu

Podpoříme sportování dětí a mládeže tak, aby byly sportovní aktivity dostupné pro většinu rodin.

b) Zpracování plánu rozvoje sportu

Zpracujeme Plán rozvoje sportu na roky 2024-2027.

c) Zachování dostupnosti a systematická správa městských sportovišť

Zachováme dostupnost městských sportovišť pro veřejnost a organizovaný sport. Zpracujeme technický a energetický audit městských sportovišť a na jeho základě připravíme projekty úprav.

d) Podpora volnočasového sportování

Zrealizujeme nový skatepark a pumptrack. Aktivně podpoříme sportování ve volné krajině.