REPORT Z JABLONECKÉ RADNICE 29.1. - 4.2.2024

Vybíráme z naší činnosti v tomto týdnu. Víme, že je to dlouhé, ale děláme toho hrozně moc a ani tak se sem nevejde všechno 🙂

☔️ Revitalizace Bílé Nisy a okolí je o krok blíž. Vyšel nám přeshraniční projekt.

☔️ 6. února nás čeká setkání s občany Rýnovic a Lukášova. Co jsme se dozvěděli v centru a na Dolině?

☔️ Hlásíme se do výzvy technologické agentury ČR na projekt Centrum výzkumu pro odolnou, smart a udržitelnou společnost.

☔️ Připravujeme spolupráci s katedrou geoinformatiky a geografie Technické Univerzity Liberec

☔️ Sociální situace v Jablonci. Jaká řešení se nabízejí?

☔️ Co trápí jablonecké neziskovky? Výstup ze setkání na radnici.

☔️ Jak komunikovat sociálně citlivá témata?

☔️ Co trápí centrum? Výstupy ze setkání s občany.

☔️ Jednání na Kraji ke studii odtokových poměrů a čistotě ovzduší

☔️ Další projektové setkání v programu Urbact se koná v březnu ve španělské Valencii

––––––––––––––––––––––––-

☔️ REVITALIZACE BÍLÉ NISY A OKOLÍ JE O KROK BLÍŽ.

VYŠEL NÁM PŘESHRANIČNÍ PROJEKT.

Dostaneme dotaci na přípravu projektu Revitalizace okolí Bílé Nisy od “hasičárny” dál po proudu, včetně okolí. Do plánování samozřejmě zapojíme klíčové vlastníky a správce pozemků a v neposlední řadě i obyvatele z okolí.

Přeshraniční projekt s názvem ReBioClim (Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities) jsme podávali na jaře 2023.

Co je CÍLEM pro Jablonec?

💧navrátit toku Bílé Nisy zpátky přírodní charakter, protože potom bude schopný lépe zadržet vodu při nedostatku srážek

💧zpomalit povodňovou vlnu při přívalových deštích a povodních,

💧zvýšit druhovou rozmanitost ve městě,

💧poskytnout lidem další místo, které mohou využívat k rekreaci, odpočinku, sportu, trávení volného času,

💧vytvořit příklad dobré praxe, jak naložit s regulovaným tokem,

💧být příkladem města, které se úspěšně adaptuje na měnící se klimatické podmínky

💧podpořit cestovní ruch, přilákat návštěvníky na komplex kreativního centra (Nisa factory) a unikátní přírodní lokality ve městě.

V projektu s námi budou zapojené další země (Polsko 🇵🇱, Německo 🇩🇪, Holandsko 🇳🇱, Slovensko 🇸🇰 a Česká republika — konkrétně UJEP a samospráva Jablonce).

👉 CÍLEM PROJEKTU OBECNĚ je také vyvinout komplexní postup pro plánování revitalizací městských toků zohledňující ekologické, hydrologické, ekonomické, institucionální aspekty a tento postup pilotně vyzkoušet v partnerských, městech.

ROZPOČET pro Jablonec je zhruba 2️⃣ celé 3️⃣ mil. Kč.

––––––––––––––––––––––––-

☔️ V ÚTERÝ 6. ÚNORA NÁS ČEKÁ SETKÁNÍ S OBČANY RÝNOVIC A LUKÁŠOVA. CO JSME SE DOZVĚDĚLI V CENTRU A NA DOLINĚ?

🎯V úterý 6. února od 17:00 proběhne v jídelně rýnovické základní školy setkání vedení města s občany a společné plánování. Opět bude zajištěn malý dětský koutek, na řadu přijde shrnutí, jak jsme naložili s podněty z loňska a prostor pro nové otázky na vedení města.

Zároveň naváže podrobná diskuze, ve které budeme sbírat podněty pro dva důležité koncepční dokumenty:

1️⃣ Koncepci mobility, která do budoucna určí, kde a jak se bude upravovat dopravní značení a podoba veřejných prostranství.

2️⃣ Územní studii charakteru území, která by měla pomoci zlepšit rozhodování o stavbách, aby se nepovolovaly přestavby, nové domy či terénní úpravy jako pěst na oko.

Obojí není možné dobře připravit bez pohledu obyvatel, kteří dané území dobře znají.

Pár příkladů, co jsme se minulý týden dozvěděli na setkání věnovaném centru, Dolině a Novoveské:

👉Na Dolině jsou opravdu hodně důležité propojení do volné krajiny, která se využívá k rekreaci a také výhledy z okraje zástavby.

👉V okolí bývalého koupaliště na Novoveské je řada cest, které je potřeba zoficiálnit a doplnit (mostkem apod.)

👉 Jako velký problém je vnímané bezpečí chodců, kteří jdou od vlakové zastávky Jablonec — město na autobus, je tam velká doprava a žádné chodníky.

––––––––––––––––––––––––-

☔️ HLÁSÍME SE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR NA PROJEKT CESMOD (Centrum výzkumu pro odolnou, smart a udržitelnou společnost)

Projekt předkládá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Jablonec v něm bude figurovat jako aplikační garant (tzn., že nedostaneme finance, ale můžeme čerpat a těžit z produktů a výstupů projektu).

🎯CÍLEM je vybudovat interdisciplinární výzkumné centrum, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti rozvoje odolné, smart a udržitelné společnosti. Centrum CESMOD posílí odborné kompetence a znalosti státní správy a samosprávy, a vytvoří výzkumné zázemí pro kvalitnější naplňování koncepce Smart City.

Projekt je zaměřen na 2 rozvojové (strukturálně postižené) regiony — sem patří Jablonec — a 2 rozvinuté regiony.

Co se v projektu bude např. dělat?

➡️rozpracuje se 7 principů SMART pro oblast regionálního rozvoje a kompetencí v agendě SMART na všech úrovních veřejné správy

➡️vytvoří se automatizovaná datová a informační platforma

➡️rozvoj inovačních brokerů a infrastruktury pro SMART řešení v obcích

➡️vzdělávání státní správy a samosprávy, , veřejnosti

Přínosy projektu pro Jablonec:

➕ Informační hub – místo, kde budou k dispozici informace a nástroje na rozvoj SMART měst a komunit

➕ Testování vzniklých výstupů na datový management, digitalizaci a plánování

➕ Sdílení dobré praxe, exkurze

➕ Zapojení se do aktivit sítě inovačních center SMARTNET.cz

➕ Konzultační činnost – zavádění smart opatření, budování “živých laboratoří”, evaluace

➕ Vzdělávací moduly pro státní správu

➕ Nástroje pro zvyšování akceptace opatření veřejností (gamifikace)

➕ Konference, workshopy, přednášky, vzdělávací akce atd.

Výsledky řízení, tj. s žádostí jsme uspěli či nikoliv, budou známy 30. června.

––––––––––––––––––––––––-

☔️ PŘIPRAVUJEME SPOLUPRÁCI S KATEDROU GEOINFORMATIKY A GEOGRAFIE TU LIBEREC

Budeme hledat konkrétní průnik mezi činností jabloneckého magistrátu a TULkou tak, aby byla spolupráce přínosná pro obě strany. Mohou to být studentské práce, pomoc při získávání dat, připomínkování koncepčních dokumentů, crowdsourcing, tvorba pocitových map apod.

👉Pro studenty může být přínosné zapojit se do činnosti magistrátu a mít možnost srovnat teorii vyučovanou na škole s praxí, se kterou se na radnici každý den setkáváme my.

💪 Za TULku přijel vedoucí katedry geoinformatiky Mgr. Jiří Šmída, PhD. a člen katedry geografie doc. Mgr. Hynek Böhm, Ph.D., který je zároveň odborníkem na česko-polskou spolupráci.

Oběma děkujeme 🌺, že je napadlo se s námi spojit a že mají o spolupráci zájem. Podle nás by propojování samosprávného a vzdělávacího sektoru měla být samozřejmost.

––––––––––––––––––––––––-

☔️ SOCIÁLNÍ SITUACE V JABLONCI. JAKÁ ŘEŠENÍ SE NABÍZEJÍ?

Proběhlo jednání s jabloneckými poslanci P. Beitlem a J. Pastuchovou o možnostech, které jako zákonodárci mají pro změnu legislativy týkající se příspěvků na bydlení nebo provozních řádů v ubytovnách.

Velmi ve zkratce: zjistili jsme, že úprava legislativy je rozpracovaná, ale zatím není většinová politická vůle tyto změny prosadit na úrovni poslanecké sněmovny. A že jako obec mnoho možností, jak rychle a účinně situaci řešit, nemáme.

Nějaká řešení však přesto existují:

✳️Provádět časté požární kontroly na ubytovnách a vyžadovat nápravu nedostatků.

✳️ Konfrontovat hygienu s realitou a vyžadovat zápisy a řešení zjištěných nedostatků.

✳️ Připravit dostatečný a vyhovující městský bytový fond, aby se rodiny s dětmi na ubytovny vůbec nedostaly.

✳️ Jednat s vedením dalších měst, aby do Jablonce problematické sociálně slabé obyvatele neposílali.

✳️ Jednat s majiteli ubytoven o provozních řádech, skladbě ubytovaných a spolupráci na

co nejtvrdší přístup k obchodníkům s chudobou přes provozní řády

✳️ Tlačit zákonodárce na prosazení legislativy, která umožní alespoň regulovat počty ubytovaných zejména nezletilých dětí

✳️ Dohlížet na zlepšení hygienických podmínek na ubytovnách, které jsou v současnosti naprosto otřesné

✳️ Vejít v jednání s jabloneckými podnikateli a vlastníky nemovitostí v centru a vymyslet řešení k zastavení trendu vybydlování centra.

Pomocí plánu sociálního začleňování získat peníze na “měkké projekty” a díky nim:

✔️řešit předlužení domácností, které rodiny často udržuje mimo legální pracovní trh

✔️ posílit budování či obnovení a udržení pracovních návyků — vymanění ze závislosti na dávkách.

✔️budovat kapacity dostupného a v menší míře i sociálního bydlení se zajištěním podpory formou sociální práce

✔️ předcházet vzniku nových sociálně vyloučených domů a lokalit skrze monitoring

✔️ zajistit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

✔️ zajistit dluhové poradenství – odborné sociální poradenství

✔️ posílit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

✔️ vybudovat kontaktní místo pro bydlení – zajištění sociální práce v bytech (udržení bydlení – platby, péče o byt, dobré sousedské vztahy)

✔️ zajistit sportovní a kulturní aktivity zaměřené na děti z romského a sociálně znevýhodněného prostředí

😕Jaká řešení nejsou reálná?

👎Vykoupení ubytoven — majitelům ubytoven plynou každý měsíc obrovské příjmy. Dá se předpokládat, že požadovaná částka za odkoupení by sahala do astronomických výšin. A co se stane, když vykoupíme jednu ubytovnu? Jestliže se někdo neostýchá přijímat příspěvky výměnou za otřesné podmínky pro ubytované, nebude se ostýchat město vydírat dalším a dalším objektem, pod hrozbou vytvoření další vyloučené lokality. Vykoupení jedné ubytovny by pravděpodobně vedlo ke vzniku dalších.

👎Poslání ubytovaných pryč — nemáme legální možnost, jak soukromníkovi zakázat, koho smí a nesmí v objektu ubytovat, nebo mu v tomto ohledu něco nařídit.

––––––––––––––––––––––––-

☔️ CO TRÁPÍ JABLONECKÉ NEZISKOVKY? VÝSTUP ZE SETKÁNÍ NA RADNICI.

👎Nedostatek kvalifikované práce pro handicapované

👎Chybějící peníze na financování krabiček tísňové péče (tzv. “tipec”), které si senioři připevňují na zápěstí, aby mohli rychle přivolat pomoc

👎Komunitní centrum nebo sdílené prostory s dostatečnou kapacitou pro scházení a vzdělávací programy

👎Přístupnější rodinné centrum s dostatečnými kapacitami

👎Dostupné bydlení, dostatek bytů pro sociálně slabší rodiny

Lenka Opočenská se stejně jako ostatní politici z vedení setkala se zástupci jabloneckých neziskovek. Za večer si stihla do hloubky pohovořit s pěti zástupci neziskových organizací, z nichž vyplývají výše uvedené informace.

––––––––––––––––––––––––-

☔️ JAK KOMUNIKOVAT SOCIÁLNĚ CITLIVÁ TÉMATA?

Absolvovali jsme webinář o komunikaci sociálně citlivých témat s Janou Bohuňkovou a Charlotte Dědkovou z Ministerstva pro místní rozvoj. Zazněly zajímavé kazuistiky, zmínila se problematika sociálních sítí, komunikace prostřednictvím městských periodik, politická obhajoba sociálních a lidskoprávních témat a krizová komunikace.

Níže uvádíme výběr základních pravidel pro komunikaci složitých a polarizujících sociálních témat:

✔️️ Vědět, ke komu hovoříme

✔️ Nedělat mrtvého brouka

✔️ Ověřovat, koordinovat a reagovat rychle

✔️ Nezmiňovat samotný mýtus

✔️ Nevymýšlet senzační titulky

✔️ Mluvit “lidskou” řečí

✔️ Vysvětlovat věci jednou, ale pořádně

✔️ Zajistit, aby se vysvětlení dostalo k co největšímu počtu lidí

––––––––––––––––––––––––-

☔️ TÉMATA, KTERÁ TRÁPÍ CENTRUM. VÝSTUPY ZE SETKÁNÍ S OBČANY

Jaká témata zazněla 30 ledna od účastníků Setkání s občany pro centrum, Novoveskou a Dolinu?

👎Nedostatek parkování

👎Dopravní situace nad Kauflandem a v ulici Rooseveltova

👎Chátrající soukromý objekt v Anenské ulici

👎Nerespektování pěší zóny — vjezd taxikářů, rozvoz jídla a soukromníků, kteří si přes pěší zónu zkracují cestu

👎Harmonogram výstavby nového terminálu a tramvaje

👎Budoucnost lokality pod tratí u ulice Lesní

👎Sdílená kola — jaký je plán na rok 2024

––––––––––––––––––––––––-

☔️ JEDNÁNÍ NA KRAJI KE STUDII ODTOKOVÝCH POMĚRŮ A MĚŘENÍ ČISTOTY OVZDUŠÍ

💦Studie odtokových poměrů 💦 slouží k průzkumu a vyhodnocení srážkoodtokových vztahů v území, do kterého zasahuje i katastr Jablonce nad Nisou. Studie je podkladem pro zjištění povodňových, erozních rizik. Dále navrhuje protipovodňová nebo protierozní opatření sloužící k ochraně dotčeného území před ničivými účinky velkých vod.

S Libereckým Krajem zastoupeným Václavem Židkem a Libercem jednáme o společném vypracování a financování této studie.

S životním prostředím na krajském úřadě rovněž řešíme možnosti měření kvality ovzduší 💨💨💨, které se zhoršuje zejména v topné sezóně kvůli používání starých a nevyhovujících kotlů na tuhá paliva.

––––––––––––––––––––––––-

☔️ DALŠÍ PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ V PROGRAMU URBACT SE KONÁ V BŘEZNU VE ŠPANĚLSKÉ VALENCII 🇪🇸

Přeshraniční síťovací projekty jsou mimo jiné založeny na osobních setkáních, kde si partneři předávají informace a zkušenosti z oblastí, které řeší.

Nyní na dálku po onlinu připravujeme další projektové setkání s partnery z ostatních evropských měst, která jsou v naší síti (Espoo, Tallinn, Mannheim, Valencie, Braga, Gabrovo, Agios Dimitrios, Košice).

Valencie je pro nás příkladem v klimatických tématech a zapojení občanů. Je také evropským zeleným hlavním městem pro rok 2024.

––––––––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––-

Jizerská 50 bohužel kvůli nedostatku sněhu nebude 😢, těšili jsme se na firemní štafetu.

Pěkný následující týden přejí

Lenka Opočenská

Veronika Kaššovicová

Petr Klápště

Štěpán Matek