Primátor Jablonce nad Nisou Milan Kroupa (ANO) zneužívá svého střetu zájmů. Přestože působí jako jednatel společnosti GREPA Networks, už podruhé předkládá návrh na řešení obchodního vztahu své firmy s městem. Při nástupu do primátorské funkce se přitom zavázal, že se funkce jednatele vzdá. Údajně jedná o prodeji firmy, nicméně dosud tak neučinil.

Naopak na čtvrtek 15. srpna od 13:00 primátor svolal v prázdninovém období mimořádné zastupitelstvo, kterému předkládá dva problematické body: Dohoda o narovnání se společností GREPA Networks a Záměr zřízení metropolitní sítě. A jde o milióny.

V dohodě o narovnání požaduje platbu za služby, které nejsou žádným způsobem doložené, jsou v rozporu s existující dokumentací, nebo za které město platí dle smlouvy společnosti Telmo. Záměr zřízení metropolitní sítě deformuje podmínky ve prospěch provozovatelů sítí, kteří je v minulosti nepřiznávali a nevyrovnávali majetkově a finančně. Zároveň ponechává definování toho, co je v zájmu města, na sobě samém coby jednateli jedné ze zainteresovaných firem s nedořešenou řadou plateb za uložení optických datových sítí v pozemcích města. Koaliční zastupitelské kluby Pirátů a Společně pro Jablonec deklarují, že tyto body nepodpoří.

Historie kamerového systému v Jablonci nad Nisou

Od roku 2011 mělo město dle všech dostupných dokumentů ve svém vlastnictví kompletně funkční kamerový systém. Externě se zajišťuje pouze servis dle dodnes platné smlouvy s firmou Telmo a.s., podle kterých probíhá servis i revize. A přesto dnes firma Grepa Networks s.r.o. požaduje platby za provoz všech datových spojení kamerové sítě. 

„Dohledali jsme si veškerou dokumentaci ke kamerovému systému, kterou má město k dispozici. Firma GREPA Networks s.r.o. figuruje pouze na dvou objednávkách z roku 2016, kdy si město objednalo sejmutí antén z radniční věže a přepojení dvaceti spojů, z nichž minimálně sedm nadále zůstalo podle objednávek na mikrovlnném spojení,“ říká náměstek primátora pro rozvoj Jakub Chuchlík (Piráti). Sejmutí antén proběhlo v souvislosti s opravou radniční věže. Z objednávek není jasné, na jak dlouho a na čí síť se spoje přepojují, ani zda bude město následný provoz něco stát. Podle všech dokumentů fungoval do tohoto momentu celý systém, vystavěný z velké části v roce 2010, na vlastních mikrovlnných spojích zcela nezávisle na cizí infrastruktuře. „Je zvláštní, že se systém dostal do stavu, který uvádí společnost GREPA Networks s.r.o., aniž by si to kdokoli z města objednal,“ konstatuje náměstek Jakub Chuchlík.

Podle tvrzení primátora Milana Kroupy a společnosti GREPA Networks s.r.o. byly však již v roce 2010 realizovány páteřní spoje na optických kabelech společnosti GREPA Networks s.r.o. Pokud se tak stalo, bylo to v rozporu s dotačním projektem a dokumentací. U společnosti GREPA Networks s.r.o. si tyto páteřní spoje údajně objednala společnost TELMO a.s. Za jejich provoz zaplatila, podle důvodové zprávy k předloženému bodu, firmě GREPA Networks s.r.o. pět let dopředu. „Vztah byl založen mezi dvěma soukromými subjekty. Z toho by se dalo usuzovat, že i další plnění mělo být řešeno v tomto vztahu,“ říká náměstek pro ekonomiku a majetek Štěpán Matek (KDU-ČSL / Společně pro Jablonec). Podle projektu i smluv město tehdy vybudovalo autonomní systém, který nevyžadoval kromě servisu službu třetí strany. Servis má město od roku 2012 zasmluvněný u firmy TELMO, která také dodávala veškeré části systému.

První doložený požadavek společnosti GREPA Networks s.r.o. na město k úhradě provozu datových spojů byl předložen v září 2018 na posledním zastupitelstvu minulého volebního období. Tehdejší primátor Petr Beitl (ODS) v důvodové zprávě i řeči na zastupitelstvu prezentoval bod v souladu s tvrzením společnosti GREPA Networks s.r.o. a v rozporu se smlouvami a dokumentací, které jsou k dispozici a spadají do jeho gesce. GREPA Networks s.r.o. tehdy požadovala úhradu za období 2015-2018 ve výši v celkové částce 1.795.617 Kč bez DPH. Zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém ukládá primátorovi města vypracovat posudek, zajistit výběrové řízení a zpracovat dohodu o narovnání mezi městem a GREPA Networks s.r.o. 

Úkoly zdědil nově zvolený primátor Milan Kroupa. Nechal podle svého vlastního zadání zpracovat znalecký posudek a na červnovém zasedání zastupitelstva města předložil dohodu o narovnání, která obsahovala požadavek na 5.767.554 Kč bez DPH. Kvůli výši požadavku, překračující zákon o zadávání veřejných zakázek, se v zastupitelstvu nenašla podpora a bod byl stažen. Nový předložený návrh smlouvy pracuje se zákonným limitem 2 milionů Kč. Do dohody je ale zahrnuto ještě bezplatné vyřešení věcných břemen (služebností) na kabely, které firma GREPA Networks s.r.o. bez smluvního ujednání umístila na městských pozemcích. „Přes opětovné žádosti nám nebyla doložena žádná mapa sítí, ze které by bylo patrné, co vlastně touto operací získáváme a zda nekupujeme zajíce v pytli,“ říká náměstek Štěpán Matek. V územně analytických podkladech tato vedení nejsou přes zákonnou povinnost firmy jejich trasy úřadu dodávat.    

Samostatným bodem, který navazuje na problematiku věcných břemen je záměrové usnesení zřízení Metropolitní sítě. „Celá agenda IT se v rámci radnice soustředí pouze na operativu. Abychom byli schopni odborně diskutovat a začít plánovat koncepční témata, navrhovali jsme zřízení komise pro IT. Milan Kroupa to bohužel zavrhl s tím, že tématu rozumí nejlépe sám,“ říká uvolněný radní a předseda zastupitelského klubu Společně pro Jablonec Petr Klápště. Na pozadí současného sporu se jeví vlastní síť v majetku města jako smysluplný cíl. Předložený záměr však vůbec neřeší, jak má síť vypadat, kdo to určí, kdo ji buduje, přebírá a spravuje. Nejsou určeny žádné technické parametry a pravidla spolupráce s provozovateli datové komunikační infrastruktury. „Odsouhlasením bodu v tomto znění a za současné situace bychom jednak svěřili agendu jednateli jedné ze zaiteresovaných firem a tím prohloubili střet zájmů, a zároveň bychom založili nerovný přístup k různým firmám zvýhodněním těch z nich, které již vybudovaly sítě a zároveň je dosud nevypořádaly majetkově s městem — jako právě GREPA Networks s.r.o.,” dodává Petr Klápště.

Nejasnosti kolem kamerového systému a nesoulad mezi smluvní dokumentací a deklarovanou realitou by mělo vysvětlit minulé vedení města. Kamerový systém je v gesci primátora města, tehdy Petra Beitla (ODS). Věcná břemena řešil Miloš Vele (ODS), bývalý náměstek pro ekonomiku a majetek města a dnes generální ředitel společnosti TELMO a.s. Podle Milana Kroupy byly kabely do městských pozemků umísťovány s jeho vědomím a na základě společné dohody. 

V červnu 2019 předkládá Milan Kroupa, primátor a stále ještě jednatel GREPA Networks s.r.o. bod Dohoda o narovnání se spol. GREPA Networks s.r.o. Základem narovnání je znalecký posudek od společnosti Grant Thornton. V zadání posudku pro znalce Milan Kroupa uvádí, že GREPA Networks s.r.o. zajišťuje datové spojení pro 34 spojů městského kamerového a dohlížecího systému (MKDS), a to buď pomocí technologie optických vláken nebo pomocí radiových vysílačů (14 bodů systému). Radiové vysílače jsou podle tvrzení Milana Kroupy při zadání znaleckého posudku v majetku města, které se o ně však „nestará a veškerá správa a servis padá k tíži dodavatele.“ Dle servisní smlouvy se společností Telmo, revizních zpráv a faktur lze usuzovat, že se město o tyto spoje stará. Zároveň platí poplatek ČTÚ za rezervovanou frekvenci.

„Do voleb jsme šli s tím, že chceme dávat věci do pořádku a ne přikrývat staré levoty. Střet zájmu primátora je už neúnosný a paralyzuje práci celé, jinak konstruktivně fungující, koalice. Mrzí nás, že primátor předkládá body, u kterých jsme dopředu řekli důvody proč je nemůžeme podpořit,“ říká radní a předseda zastupitelského klubu Pirátů Jan Polák, s tím, že je potřeba neopakovat chyby předchozích vedení města, problémy nepřikrývat, ale vyřešit a narovnat.  

„Koaliční spolupráce se zastupiteli hnutí ANO za tři čtvrtě roku přinesla řadu pozitivních kroků. Mrzí nás, že ji Milan Kroupa zneužíváním svého střetu zájmů zatěžuje. Jeho další setrvání ve funkci primátora je pro nás ale za těchto okolností neúnosné,” shodují se zastupitelé obou klubů.

Kdo je kdo:

Bc. Milan Kroupa (ANO) — od roku 2018 primátor města, jednatel a 100% majitel firmy GREPA Networks s.r.o.

Ing. Miloš Vele (ODS) — od roku 2010 do roku 2018 náměstek primátora pro ekonomiku a majetek, od 2/2019 předseda představenstva a generální ředitel firmy TELMO a.s.

Ing. Petr Beitl (ODS) — od roku 2010 do roku 2018 starosta, resp. primátor města, v gesci měl mj. krizové řízení a městskou policii, a tedy i provoz MKDS, poslanec PSP ČR